narthex

Art Sacre, Patrimoine, Creation

 

http://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/sites-et-architecture/les-stigmates-de-l2019histoire-le-prieure-de-la-charite-sur-loire

AccueilOeuvres et lieuxSites et architectureLes stigmates de l’Histoire : le Prieuré de la Charité-sur-Loire

Znaky dejín : Priorátny kostol v
La Charité-sur-Loire

 

Les stigmates de l’Histoire : le Prieuré de la Charité-sur-Loire

 

Uverejnené : 27. Marec 2019

 

Nachádza sa v Val de Loire, v departmente la Nièvre, kostol Priorátu la Charité-sur-Loire stelesňuje šírku a majestátnosť cluniskej architektúry, podstatu románskeho burgundského umenia. Vyrovnanosť ktorá vyžaruje z línií tohto priorátneho kostola je v protiklade s pohnutými Dejinami ktorými prechádzala táto oblasť, z ktorých plienenia a zbúrania poznačili kostol Notre-Dame de la Charité-sur-Loire – kostol ktorý bol najrozsiahlejšou stavbou kresťanstva po kostole v Cluny. Tento kostol je zapísaný do svetového dedičstva UNESCO.

Sharing Buttons

Share to TlačiťShare to FacebookShare to Twitter

V partnerstve s

Pohľad na chevet (vonkajšia časť chóru) Priorskeho kostola Notre-Dame de la Charité-sur-Loire,
Nièvre, Bourgogne, France © photo : Yann Gwilhoù

Trocha dejín ...

Súčasný stav priorského kostola La Charité-sur-Loire svedčí o jeho bolestnej histórii. Tento monument nasledoval po stavbách ktorých budovanie je ťažké datovať s presnosťou. Na tomto mieste bolo založené prvé opátstvo v VIII. storočí, ktoré sa riadilo radom Svätého Bazila. Bolo zničené Vandalmi, znova postavené v roku 771 benediktínskymi mníchmi. Znova vyplienený, tento kláštor bol darovaný grófom z Nevers Guillaume-om II. Svätému Hugovi, opátovi z Cluny. Ale jeho pohnuté dejiny sa nezastavili s vybudovaním súčasného kostola. Tento kraj na brehoch rieky Loary (Loire) bol tvrdo ovplyvnený Náboženskými vojnami v XVI. storočí. Dohoda zo Saint-Germain (1570) uznala La Charité za pevnosť Protestantov. Množstvo masakier a deštrukcií predchádzali tento zmier ktorý, žiaľ, v ničom sa nezmieril. Udalosti na Svätého Bartolomeja (1572) nasledovali v omnoho vážnejších deštrukciách.

Kostol Notre-Dame de La Charité-sur-Loire ostáva obdivuhodný svojimi rozmermi, svojou architektúrou a svojou ornamentáciou, svojimi zraneniami a svojimi nedostatkami. Dnes sa prezentuje v troch častiach : chór, priečna loď z XI. a XII. storočí nad ktorou dominuje prekríženie s priečnou loďou v masívnej oktogonálnej veži nazvanej « Veža Tour de la Bertrange » podľa mena blízkeho lesa odkiaľ sa používali stromy pre lešenie, prvé štyri úseky medzi piliermi lode rekonštruované v XVII. storočí, vysoká západná veža a prvky fasády dnes oddelené od kostola nádvorím.. 

Kostol Notre-Dame de La Charité-sur-Loire bol pred svojimi deštrukciami najrozsiahlejšou stavbou kresťanstva po Cluny.

Chór kostola Notre-Dame de la Charité-sur-Loire © photo : Allie_Caulfield

 

Kamene osvetlené vitrážami Max Ingrand-a

Chór a priečna loď sú obrazom samotného cluniského architekta, ako kostol v Paray-le-Monial, akoby sestry kostola v La Charité. Tu sa nachádza pred úchvatným príkladom burgundského románskeho umenia. Chór je osvetlený ôsmymi vysokými oblokmi, pod ktorými vedie krásna arkáda, polkruhová podopretá ľahkými stĺpmi s jemne vytesanými hlavicami. Kopula na stĺpoch (trompes) dominuje priesečník, stĺpy a ryhované pilastre oživujú steny. Krásne miestne kamene žiaria farbami ktoré pochádzajú z vitráži ktoré autor Max Ingrand vložil v 1957.

Vonkajšia stavba chóru (chevet) kostola poskytuje obraz stúpania do výšky od kaplniek ochozu (déambulatoire) až po zastrešenie prechádzajúc opornými piliermi hlavnej lode. Architektúra radiálnych kaplniek s ich podpornými stĺpmi a ich podporami pod strechou pripomínajú vplyv z oblasti poitevine.

Loď zachránená vďaka Prosper Mérimée

Mesto Charité-sur-Loire sa nachádza tridsať kilometrov na sever od Nevers, skoro v strede toku Loire. Jeden brod je pri počiatku obsadenia miesta na križovatke veľkých osí dopravy : os sever/juh (známa národná cesta 7 mala prechádzať až po túto loď kostola, je to  Mérimée kto dosiahol jej odklonenie), os východ /západ medzi Oceánom a strednou Európou. Most v La Charité je jedným z najstarších na rieke Loire. Pochádza z XVI. storočia. Treba prichádzať cestou od Bourges aby sa obdivoval najkrajší pohľad na malé mesto : rieka, zomknuté strechy okolo starých zvoníc, samotný kostol.

Tympan Panny Márie de Notre-Dame de la Charité-sur-Loire  © photo : MOSSOT

 

Tympan Panny Márie

V La Charité ostávajú dva románske tympanony. Prvý na západnej fasáde, na úpätí vysokej zvonice, jeho umiestnenie je pôvodné. Je zasvätený Panne Márii, pripomínajúci udalosti Narodenia tak ako ich ona prežívala. V spodnej časti tympanonu (linteau) nasledujú odľava na pravo epizódy príchodu Krista do nášho tela a úloha Márie : Zvestovanie, Navštívenie, Alžbeta, Narodenie a ohlásenie pastierom. Tieto scény majú niečo orientálne v záhyboch ošatenie, v spôsobe ako ženy pokrývali svoje hlavy. Ale je to tento tympán ktorý je najzaujímavejší : Kristus vypĺňa stred jednej mandorly (rámca v tvare mandle) čo ohlasuje jeho božstvo. S pravou rukou žehná a druhou rukou prijíma svoju matku. Je zobrazený šikmo v úkose čo je veľmi zriedkavé v XI. storočí. Mária sa zdá vznášať sa vo vzduchu v ústrety svojmu Synovi : jej ruky vystupujú za hranicu mandorly, vstupujúc tak do večnosti po Ňom. Ona je akoby vťahovaná ku Nebu : Nanebovzatie Márie bude uznané pápežom omnoho neskôr, ale slávilo sa to už vo Stredoveku. Anjeli a mnísi vytvárajú rámec tejto scény.

Tympan Premenenia v Notre-Dame de la Charité-sur-Loire  © photo : Selbymay

 

Tympan Premenenia

Druhý tympan sa nachádza v interiéri kostola, v závere južného transceptu, v pravo. Bol to Prosper Mérimée kto ho nechal umiestiť na tom mieste. Tento tympan pokračuje v príbehu ktorý vypráva prvý. Je to Kristus kto je tu oslavovaný v troch scénach ktoré majú jeden spoločný bod. V spodnej časti (linteau) zľava na pravo : adorácia Mágov a Uvedenie Ježiša do Chrámu. V tomto tympane sa nám ponúka jedno z prvých prezentácií Premenenia v dejinách. Osvietený Kristus v mandorle žehná pravou rukou a drží knihu v ľavej. Mojžiš a Eliáš vypĺňajú formu mandorly a krivku arkády. Peter, Jakub a Ján pripomínajú istý druh pokľaknutia. Tu sme skoro pred liturgickou scénou. Tieto tri udalosti sú tri epifánieBohojavlenia Pána : jeho božská povaha sa prejavuje, odhaľuje v očiach a v ušiach ľudí : slová starca Simeona, úcty vzdanie Mágov.

Jedna hlavica v Notre-Dame de la Charité-sur-Loire © photo : MOSSOT

 

Románska hlavica

Táto hlavica je jednou zo 450 ktoré sa nachádzajú v tomto kostole : na stĺpoch chóru kde sa nachádza táto hlavica, na slepej arkáde pod vysokými oblokmi, pozdĺž steny ochozu, v interiéry a v exteriéri tohto kostola. Románski sochári radi nechávali túlať sa ich predstavivosť v prospech fantázie napĺňajúc kostoly všetkými druhmi živých bytostí. V La Charité sa nachádza tridsiatka zobrazení levov ako ochranného zvieraťa Kostola ? Táto hlavica dobre predstavuje majstrovstvo umelcov tých časov ktorí vedeli obdivuhodne modelovať telá zvierat do architektúry : dve zvieratá v zrážke, v pokrútení ktoré nie je prirodzené a predsa ktoré dáva predstavu veľkej ohybnosti. Symetria týchto divých zvierat harmonizuje so samou formu tejto hlavice. Duchovná skúsenosť prechádza tiež obdivom foriem, bohatstvom predstáv, bez ohľadu čo si o tom myslí Svätý Bernard.

Záhrada mníchov

Po niekoľko rokoch, bádania a dôležité obnovy sa realizovali : jeden našťastie zrušený projekt, vybudovania lekárskeho centra v pozadí vonkajšieho zakončenia chóru (chevet) bol príležitosťou objavenia základov stavieb ktoré predchádzali súčasnému kostolu a otvorili pre verejnosť tento priestor nazvaný Záhrada mníchov - Jardin des moines, odkiaľ je nádherný obraz takzvaného chevet-u. Z druhej strany, zachované budovy starobylého priorátu boli nádherne reštaurované. Sú miestom počas celého roka pre rozličné akcie, hlavne kultúrne ako Veľtrh Kníh jari, Festival slová v máji, Európske dni majstrov umenia, Noc knihy, koncertov a výstav počas celého roka. Tieto budovy, čiastočne rekonštruované v XVIII. storočí, zachovali dve krídla kláštora, schodiska s vypracovaným zábradlím, a niekoľko pekných drevom obložených izieb.

BIBLICKÉ PRAMENE

Starec Simeon spoznal v Ježišovi toho koho ohlasovali Proroci, Syna Božieho. V peknom geste ktorým ho ukazuje pozdvihnúc dieťa k nebu, ruky zahalené plátnom na znak úcty, zvoláva : « Teraz, o najvyšší Pane, prepustíš svojho služobníka aby odišiel v pokoji, podľa tvojho slová. Pretože moje oči uvideli spásu ktorú si pripravil pred očami ľudu : svetlo ktoré sa zjavuje národom a dáva slávu svojmu ľudu Izraela.. » (Lulc 2, 29-31)

To je iste toto božie svetlo ktoré videl Simeon ktoré sa necháva vidieť apoštolom Petrovi, Jakubovi a Jánovi na hore Tábor, toto svetlo ktoré nik nekontemploval, ktoré Evanjelista sa pokúša popísať svojimi prostými slovami :: «  Ježiš berie so sebou Petra, Jakuba a Jána a vedie ich, ich jediných, oddelene na vysokú horu. A On sa pred nimi premenil. Jeho odev sa stal žiarivý, s belobou ktorú nikto na zemi nemôže podobnú dosiahnuť, Zjavil sa s Mojžišom a obidvaja sa rozprávali s Ježišom.» (Marek 9, 2-4) 

Emmanuel Bellanger

--

Tento článok bol napísaný v rámci partnerstva ktoré (partenariat) je uzavreté medzi Narthex a tlačenou revue

Le Monde de la Bible. Bol zverejnený v čísle 227 - december 2018. Táto trojmesačná revue zverila Narthex službu napĺňať rubriku « Biblia kamení » od decembra 2015. → Všetky vydané články nájdete v tejto spolupráci - Retrouvez tous les articles issus de cette collaboration.

 

BIBLIOGRAFIA

Le prieuré de la Charité, histoire et renouveau, Edité par le Prieuré de la Charité, cité du Mot
Juin 2016.
Michel Pastoureau, Bestiaires du Moyen-Âge, Editions du Seuil, 2011

 

Praktické informácie

Le Prieuré Notre-Dame de la Charité-sur-Loire est situé 9, impasse Sainte-Croix à La-Charité-sur-Loire (58400)

Informations : Office du Tourisme
33+(0)3 86 70 15 06
Site :
www.lacharitesurloire-tourisme.com