Vzbúra proti modernosti:
Leo Strauss, Eric Voegelin a hľadanie postliberálneho poriadku
.

Revolt Against Modernity: Leo Strauss, Eric Voegelin, and the Search for a Postliberal Order


Ted V. McAllister

 

Prehľad redakcie - Editorial Reviews

Washington Times

"McAllister priniesol skutočný prínos v tak jasnom vytýčení občianskych rozmerov Strauss-ového a Voegelin-ového myslenia."

Popis diela:
Eric Voegelin a Leo Strauss sú dvaja z najpodnetnejších a stálych politických filozofov tohto storočia. Špičkovo napísaná štúdia McAllister-a podáva prvé vysvetľujúce porovnanie ich myslenia a jeho hlboký vplyv na súčasný americký konzervativizmus.

Od objavenia sa v päťdesiatich rokoch Strauss'-ového diela Natural Right and History (Prirodzené právo a Dejiny) a Voegelin-oveho Order and History (Poriadok a Dejiny), konzervatívci ako Russell Kirk, Irving Kristol a Allan Bloom sa stále častejšie obracali na týchto mysliteľov v hľadaní podpory ich útokov na liberalizmus a modernistický spôsob myslenia.

Tak ako mnoho konzervatícov, Strauss a Voegelin sa búrili proti modernosti, amorálnosti – zosobnenej postavami ako Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel, a Nietzsche—a ich podporou individualizmu a materializmu pred spoločenskou a duchovnou zodpovednosťou. I keď obaja pohrdali redukcionistickou "konzervatívnou" nálepkou, konzervatívci predsa len si prisvojili ich filozofiu, čiastočne pretože znova obnovovala teológiu a klasickú tradíciu do morálneho jadra občianskej spoločnosti.

Podľa oboch, moderný zoslabujúci neporiadok odhaľuje prekvapujúce a znepokojujúce vzťahy medzi liberálnou, komunistickou a nacistickou ideológiou. V ich očiach, zákerný vírus modernosti, tak zjavný v nacistickom a komunistickom režime, pôsobí skryte v samotnej liberálnej demokracii.

McAllister-ove detajlne prehodnotenie Strauss-a a Voegelin-a rozširuje naše chápanie ich myslenia a znovu vracia vyrovnanosť literatúry, ktorá dominovala medzi politológmi a žiakmi Strauss-a a Voegelin-a. Ani príliš ohľaduplne, ani zhovievave, odhaľuje sociálne, historické, politické a filozofické základy ich diela a účinne odhaľuje ich často nejasné a ezoterické myslenie.

Dobre napísaná a presvedčivo argumentujúce štúdia McAllister-a bude výzvou pre každého, kto je angažovaný v prchavých debatách o úpadku liberalizmu a náraste konzervativizmu.

Táto kniha je súčasťou série  American Political Thought .